ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  RB44Geمی باشد.فرمت آن PCIe 4Xمی باشد.

RB44Ge

فهرست