ماژول میکروتیک

کد محصول این ماژول  RB14eمی باشد.کانکتور آن   x miniPCI-e 4و فرمت آن PCIeمی باشد.

RB14e

فهرست