ماژول توسعه 4پورت پاناسونیک KX-TVA204 می تواند 4 پورت به سیستم صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVA200 اضافه نماید.

تنها ادغام DPITS را پشتیبانی می نماید که بدین معنی می باشد که هر دوپورت صندوق صوتی می تواند به یک پورت داخلی دیجیتال بر روی سیستم تلفن پاناسونیکتان متصل گردد.

با ادغام APITS یا ادغام بوسیله پورتهای آنالوگ سازگاری ندارد .

سازگاری با سیستمهای تلفن KX-TAW848, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD500, KX-TDA100,   KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600, KX-NCP500,  و KX-NCP1000 .

شما می توانید بر روی سیستم صندوق صوتی KXTVA200 خود حداکثر تا 5 کارت توسعه KX-TVA204 را اضافه نموده که در مجموع 24 پورت صندوق صوتی می باشد.

KX-TVA204

فهرست