کارت پاناسونیک KXTE82483 بر روی سیستم های تلفن KX-TA824 با سه خط آنالوگ شهری و کارت هشت هیبرید سوار می شود.

این کارت با سیستم سانترال تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند.

کارت توسعه سیستم تلفن KX-TE82483 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب نمود.

با اضافه کردن یک کارت کالرآیدی پاناسونیک KX-TE82493 می توانید اطلاعات کالرآیدی تلفنهای پاناسونیکتان را نمایش دهید.

کارت توسعه پاناسونیک KX-TE82483 بر روی KX-TA824 سوار می گردد و با هشت داخلی (jacks 09-16) و با سه خط شهری (CO 4-6) سازگار می باشد.

KX-TA824 بر روی شش خط شهری و شانزده خط داخلی سوار می گردد.

KX-TE82483

فهرست