کارت مودم آنالوگ برای ارتباطات از راه دور

نسخه 9 آن تا 56 KBPS را پشتیبانی می کند.

بر روی کارت پردازنده اصلی سوار می گردد.

KX-TDA0196

فهرست