چهار پورت برای پیغامهای خروجی برای دیزا، بیدارباش و ملودی پشت خط فراهم می کند.

تعداد حداکثر 64 پیغام را می تواند ضبط نماید که حداکثر زمان ضبط کل 8 دقیقه می باشد.

بر روی کارت KX-TDA0190 (OPB3) سوار می شود.

نیازمند کارت OPB3 می باشد.

KX-TDA0191

فهرست