نویز و برگشت صدا را تا 16 پورت به صورت همزمان حذف می کند.

بر روی KX-TDA0190 سوار می شود.

نیازمند کارت OPB3 می باشد.

KX-TDA0166

فهرست