واحد اصلی متشکل دیزا می باشد که یک کانال سمعی (audio) و 180 ثانیه زمان ثبت پیغام را پشتیبانی می کند. این کارت یک کانال سمعی (audio) ثانویه ای را اضافه کرده که 180 ثانیه زمان ثبت پیغام را پشتیبانی که در مجموع دو کانال سمعی  (audio) و 360 ثانیه را پشتیبانی می نماید.

حداکثر یک کارت KX-TA82491 در این سیستم نصب می گردد.

KX-TA82491

فهرست