کارت پاناسونیک KX-TA123293 این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات کالرآیدی بر روی تلفنهای اختصاصی و خروجی چاپی SMDR نمایش داده شود.

یک کارت از آن برای هر چهار خط تلفن مورد نیاز است. در هر سیستم حداکثر تا 3 کارت از آن قابل نصب می باشد. سرویس کالر آیدی توسط کمپانی های تلفن فراهم می گردد.(با کالرآیدی centrex سازگار نمی باشد.)

KX-TA123293

فهرست