کارت 8 داخلی پاناسونیک KX-TA123270

محصول پاناسونیک KX-TA123270 8 دستگاه تلفن اضافه می نماید و در هر سیستم دوعدد از این کارت قابلیت نصب را داراست.

KX-TA123270

فهرست