محصول پاناسونیک KX-TA123260 می تواند به چهار درب داخلی متصل و در هر سیستم 4 پنل پاسخگویی را دارا می باشد.

KX-TA123260

فهرست