کلید فعالسازی پرظرفیت تلفنهای آی پی که سیستمهای محدود

Stand Alone ، w/Legacy GW-640 ، شبکه های One-Look ، w/Legacy GW-100 و … را پشتیبانی می نماید .

KX-NSM099W

فهرست