کلید فعالسازی پرظرفیت تلفنهای آی پی که تا 300 تلفن آی پی را پشتیبانی و برای سرورهای KX-NS1000 می باشد.

KX-NSM030W

فهرست