کلید فعالسازی پرظرفیت تلفنهای آی پی که تا 50 تلفن آی پی را پشتیبانی و برای سرورهای KX-NS1000 می باشد.

KX-NSM005W

فهرست