دستیار ارتباطات کنسول اپراتور برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSA401W

فهرست