دستیار ارتباطات نرم افزار چهل کاربره برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSA240W

فهرست