دستیار ارتباطات نرم افزار یک کاربره برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSA201W

فهرست