سرور مالتی پلکسر CTI – CSTA برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NSA020W

فهرست