محصول KX-NS0106 یک G3 فوق العاده است که دارای یک کانال رابط فکس می باشد و بر روی برد اصلی سوار می گردد.

کارت رابط فکس – کارت یک کانال فکس – سرور فکس سوپر G3 – بر روی برد اصلی سوار می گردد.

KX-NS0106

فهرست