کلید فعالسازی پورت تلفن SIP یک کانال KX-TDE برای واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی شده است.

امکانات کلید فعالسازی :

با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد.

اجازه استفاده از یک SIP را می دهد .

KX-NCS4701

فهرست