کلید فعالسازی IP-PT چهار کانال KX-TDE برای واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است.

امکانات کلید فعالسازی :

با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد.

اجازه استفاده از چهار IP-PT را می دهد.

KX-NCS4504

فهرست