کلید فعالسازی پاناسونیک KX-TDE 2 کانال آی پی ترانک .

کلید فعالسازی KX-TDE 2 کانال آی پی ترانک (SHGW2) مناسب واحدهای کنترل

KX-TDE100/200/600 IP PBX  طراحی گردیده است .

امکانات کلید فعالسازی :

با دانلود کلید فعالسازی  SHGW2 شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد.

با کارت V-IPGW16 نهایت تا 2 آی پی ترانک را فعال می کند.

KX-NCS4102

فهرست