باکس روتر میکروتیک

کد محصول آن  CAOTUمی باشد.جنس آن پلاستیک می باشد.رنگ آن سفید و طراحی آن مناسب محیطهای خارجی می باشد.

CAOTU

فهرست