باکس روتر میکروتیک

کد محصول آن  CAOTSمی باشد.جنس آن پلاستیک می باشد.رنگ آن سفید و طراحی آن مناسب محیطهای خارجی می باشد.

CAOTS

فهرست