باکس روتر میکروتیک

کد محصول آن  CA433Uمی باشد.جنس آن آلومینیومی می باشد.رنگ آن سیاه و طراحی آن مناسب محیطهای داخلی می باشد.

CA433U

فهرست