باکس روتر میکروتیک

کد محصول آن  CA411-711می باشد.جنس آن آلومینیومی می باشد.رنگ آن سیاه و طراحی آن مناسب محیطهای داخلی می باشد.

CA411-711

فهرست