تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن ACUFLمی باشد. کابل pigtail برای اضافه کردن آنتن های خارجی است. طول کل آن از جمله اتصال دهنده 385 میلی متر می باشد.

ACUFL

فهرست