تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن ACMMCXمی باشد. کابل pigtail برای اضافه کردن آنتن های خارجی است. طول کل آن از جمله اتصال دهنده 385 میلی متر می باشد.

ACMMCX

فهرست