تجهیزات جانبی میکروتیک

کد محصول آن ACOMNIRPSMA می باشد. دستگاهی با 2.4GHz و با قدرت آنتن 5dB دوقطبی با اتصال دهنده RPSMA .

2.4Ghz Dipole

فهرست