:SV-1A

 

آداپتور آی پی فون یالینک SV-1A

 

 مشخصات فنی آداپتور آی پی فون یالینک SV-1A:

در دنیای مخابرات IP، این امکان وجود دارد که از بسترهای ارتباطی به طور هم زمان برایانتقال Voice ،Video و داده ها وجود دارد و در واقع در دنیای مخابرات جدید دیگر تفاوتی در انتقال application های مختلف وجود ندارد و تنها IP–Based بودن این سیستم ها اهمیت دارد. از مهمترین این تکنولوژیها سیستم هایIP PHONE میباشد. به واقع کاربران با تهیه IP Phone این امکان را دارند که تنها با دسترسیبه بستر اینترنت و داشتن IP اختصاصیتصویر و صدا را به سادگیبر رویاین بستر منتقل کنند. این سیستم ها از نظر سخت افزاریو نرم افزاریسیستمی جامع و کامل برای امنیت و نظارت در نظر گرفته میشود و قابلیت اتصال به اینترنت یا تلفن برایارسال و دریافت تصاویر و نظارت بر مجموعه از هر نقطه را دارد.

280,000ریال
فهرست