ماژول میکروتیک کد محصول این ماژول  R11e-2HPnD می باشد. استاندارد وایرلس آن b/g/n 802.11  می باشد.

R11e-2HPnD ماژول

ماژول میکروتیک کد محصول این ماژول  R11e-2HPnD می باشد. استاندارد وایرلس آن b/g/n 802.11  می باشد.
فهرست