نویز و برگشت صدا را تا 16 پورت به صورت همزمان حذف می کند. بر روی KX-TDA0190 سوار می شود. نیازمند کارت OPB3 می باشد.

KX-TDA0166 فروش

نویز و برگشت صدا را تا 16 پورت به صورت همزمان حذف می کند. بر روی KX-TDA0190 سوار می شود. نیازمند کارت OPB3 می باشد.
فهرست