اگر شما یک کارت توسعه 3x8 یا 2x8 به سیستم تلفن پاناسونیک 8x24 به منظور افزایش خطوط اضافه کنید ، شما می توانید بر روی اطلاعات کالرآیدی خطوط جدید دسترسی داشته باشید. با اضافه کردن کارت کالرآیدی بر روی سیستمتان ، پخش کننده مرکزی شما می تواند اطلاعاتی را بر روی تماس گیرنده بر هر...

KX-TA82493 فروش

اگر شما یک کارت توسعه 3x8 یا 2x8 به سیستم تلفن پاناسونیک 8x24 به منظور افزایش خطوط اضافه کنید ، شما می توانید بر روی اطلاعات کالرآیدی خطوط جدید دسترسی داشته باشید. با اضافه کردن کارت کالرآیدی بر روی سیستمتان ، پخش کننده مرکزی شما می تواند اطلاعاتی را بر روی تماس گیرنده بر هر...
فهرست