واحد اصلی متشکل دیزا می باشد که یک کانال سمعی (audio) و 180 ثانیه زمان ثبت پیغام را پشتیبانی می کند. این کارت یک کانال سمعی (audio) ثانویه ای را اضافه کرده که 180 ثانیه زمان ثبت پیغام را پشتیبانی که در مجموع دو کانال سمعی  (audio) و 360 ثانیه را پشتیبانی می نماید. حداکثر...

KX-TA82491 فروش

واحد اصلی متشکل دیزا می باشد که یک کانال سمعی (audio) و 180 ثانیه زمان ثبت پیغام را پشتیبانی می کند. این کارت یک کانال سمعی (audio) ثانویه ای را اضافه کرده که 180 ثانیه زمان ثبت پیغام را پشتیبانی که در مجموع دو کانال سمعی  (audio) و 360 ثانیه را پشتیبانی می نماید. حداکثر...
فهرست