با سیستمهای تلفن پاناسونیک 8 X 24 کار می کند. شما با داشتن یک سیستم تلفن پاناسونیک  8 X 24 میتوانید تلفنهای تجاری خود را نصب و مدیریت نمایید و از قابلیتهای ایمیل صوتی بهره مند گردید. میتوانید این سیستم را بسط داده تا با ویزیتورها صحبت کرده و این اجازه را به آنها داده...

KX-TA82461 خرید

با سیستمهای تلفن پاناسونیک 8 X 24 کار می کند. شما با داشتن یک سیستم تلفن پاناسونیک  8 X 24 میتوانید تلفنهای تجاری خود را نصب و مدیریت نمایید و از قابلیتهای ایمیل صوتی بهره مند گردید. میتوانید این سیستم را بسط داده تا با ویزیتورها صحبت کرده و این اجازه را به آنها داده...
فهرست