کارت پاناسونیک KX-TA123293 این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات کالرآیدی بر روی تلفنهای اختصاصی و خروجی چاپی SMDR نمایش داده شود. یک کارت از آن برای هر چهار خط تلفن مورد نیاز است. در هر سیستم حداکثر تا 3 کارت از آن قابل نصب می باشد. سرویس کالر آیدی توسط کمپانی های تلفن...

KX-TA123293 قیمت

کارت پاناسونیک KX-TA123293 این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات کالرآیدی بر روی تلفنهای اختصاصی و خروجی چاپی SMDR نمایش داده شود. یک کارت از آن برای هر چهار خط تلفن مورد نیاز است. در هر سیستم حداکثر تا 3 کارت از آن قابل نصب می باشد. سرویس کالر آیدی توسط کمپانی های تلفن...
فهرست