کارت 4 خط شهری پاناسونیک KX-TA123280 محصول پاناسونیک KX-TA123280 چهار حلقه خطوط شروع تلفنی می افزاید. و در هر سیستم حداکثر یک کارت قابلیت نصب دارد .

KX-TA123280 قیمت

کارت 4 خط شهری پاناسونیک KX-TA123280 محصول پاناسونیک KX-TA123280 چهار حلقه خطوط شروع تلفنی می افزاید. و در هر سیستم حداکثر یک کارت قابلیت نصب دارد .
فهرست