کنسول KX-T7640 DSS پاناسونیک از ویژگی های این دستگاه می توان به مواردزیر اشاره نمود: دارای شصت کلید قابل برنامه ریزی برای ارتباط مستقیم به همراه چراغ نمایش دهنده خط اشغال. قابلیت اتصال به سیستم های تلفنی دیجیتالی قابل استفاده بر روی سیستم های تلفنی KX-NCP500 ،KX-TDE600 ،KX-TDE200 ،KX-TDE100 ،KX-TDA600، KX-TDA200 ،KX-TDA100 ،KX-TDA50G ،KX-TDA50G ،KX-NCP1000.

KX-T7640 قیمت

کنسول KX-T7640 DSS پاناسونیک از ویژگی های این دستگاه می توان به مواردزیر اشاره نمود: دارای شصت کلید قابل برنامه ریزی برای ارتباط مستقیم به همراه چراغ نمایش دهنده خط اشغال. قابلیت اتصال به سیستم های تلفنی دیجیتالی قابل استفاده بر روی سیستم های تلفنی KX-NCP500 ،KX-TDE600 ،KX-TDE200 ،KX-TDE100 ،KX-TDA600، KX-TDA200 ،KX-TDA100 ،KX-TDA50G ،KX-TDA50G ،KX-NCP1000.
فهرست