تلفن KX-NT346 IP پاناسونیک این دستگاه تلفن برای برقراری تماس ها و ارتباطات روزمره طراحی شده است. این مدل با بسیاری از دستگاه های پاناسونیک موجود در شبکه سازگار بوده و تعامل دارد. این دستگاه با سیستم های تلفنیKX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100 ،KX-TDE200  KX-TDE600 ،KX-NCP500 و KX-NCP1000 سازگار بوده و همچنین قابل اتصال به...

KX-NT346 قیمت

تلفن KX-NT346 IP پاناسونیک این دستگاه تلفن برای برقراری تماس ها و ارتباطات روزمره طراحی شده است. این مدل با بسیاری از دستگاه های پاناسونیک موجود در شبکه سازگار بوده و تعامل دارد. این دستگاه با سیستم های تلفنیKX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100 ،KX-TDE200  KX-TDE600 ،KX-NCP500 و KX-NCP1000 سازگار بوده و همچنین قابل اتصال به...
فهرست