کلید فعالسازی پرظرفیت تلفنهای آی پی که سیستمهای محدود Stand Alone ، w/Legacy GW-640 ، شبکه های One-Look ، w/Legacy GW-100 و ... را پشتیبانی می نماید .

KX-NSM099W فروش

کلید فعالسازی پرظرفیت تلفنهای آی پی که سیستمهای محدود Stand Alone ، w/Legacy GW-640 ، شبکه های One-Look ، w/Legacy GW-100 و ... را پشتیبانی می نماید .
فهرست