پاناسونیک KX-NS0130 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی که بر روی ارتباطات تجاری سرور KX-NS1000 نصب می گردد . این کارت می تواند تا 2 سانترال قدیمی یا کارتهای slave متصل گردد. این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر آن مورد استفاده قرار گیرد. کارت مستر...

KX-NS0130 قیمت

پاناسونیک KX-NS0130 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی که بر روی ارتباطات تجاری سرور KX-NS1000 نصب می گردد . این کارت می تواند تا 2 سانترال قدیمی یا کارتهای slave متصل گردد. این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر آن مورد استفاده قرار گیرد. کارت مستر...
فهرست