کارت پاناسونیک KX-NS0112 یک کارت 254 کانال VOIP DSP  مدل L می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است. کارت VOIP DSP  مدل L – کارت DSP-L 254کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC کارت ویپ...

KX-NS0112 قیمت

کارت پاناسونیک KX-NS0112 یک کارت 254 کانال VOIP DSP  مدل L می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است. کارت VOIP DSP  مدل L – کارت DSP-L 254کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC کارت ویپ...
فهرست