کلید فعالسازی پورت تلفن SIP چهار کانال KX-TDE برای واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی شده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد. اجازه استفاده از چهار SIP را می دهد .

KX-NCS4704 خرید

کلید فعالسازی پورت تلفن SIP چهار کانال KX-TDE برای واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی شده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد. اجازه استفاده از چهار SIP را می دهد .
فهرست