کلید فعالسازی IP-PT چهار کانال KX-TDE برای واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد. اجازه استفاده از چهار IP-PT را می دهد.

KX-NCS4504 خرید

کلید فعالسازی IP-PT چهار کانال KX-TDE برای واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد. اجازه استفاده از چهار IP-PT را می دهد.
فهرست