آی پی تلفن نرم افزاری چهار کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT مناسب واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد. اجازه استفاده چهار آی پی تلفن نرم افزار / IP-PT

KX-NCS4204 فروش

آی پی تلفن نرم افزاری چهار کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT مناسب واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد. اجازه استفاده چهار آی پی تلفن نرم افزار / IP-PT
فهرست