آی پی تلفن نرم افزاری یک کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT آی پی تلفن نرم افزاری یک کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT مناسب واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد....

KX-NCS4201 فروش

آی پی تلفن نرم افزاری یک کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT آی پی تلفن نرم افزاری یک کانال KX-TDE پاناسونیک / کلید فعالسازی IP-PT مناسب واحدهای کنترل KX-TDE100/200/600 IP PBX طراحی گردیده است. امکانات کلید فعالسازی : با دانلود کلید فعالسازی آن شماره کلید فعالسازی و ثبت آی دی آن فراهم می گردد....
فهرست