باکس روتر میکروتیک کد محصول آن  CAOTSمی باشد.جنس آن پلاستیک می باشد.رنگ آن سفید و طراحی آن مناسب محیطهای خارجی می باشد.

CAOTS فروش

باکس روتر میکروتیک کد محصول آن  CAOTSمی باشد.جنس آن پلاستیک می باشد.رنگ آن سفید و طراحی آن مناسب محیطهای خارجی می باشد.
فهرست