باکس روتر میکروتیک کد محصول آن  CA493می باشد.جنس آن آلومینیومی می باشد.رنگ آن سیاه و طراحی آن مناسب محیطهای داخلی می باشد.

CA493 فروش

باکس روتر میکروتیک کد محصول آن  CA493می باشد.جنس آن آلومینیومی می باشد.رنگ آن سیاه و طراحی آن مناسب محیطهای داخلی می باشد.
فهرست