باکس روتر میکروتیک کد محصول آن  CA150می باشد.جنس آن آلومینیومی می باشد.رنگ آن سیاه و طراحی آن مناسب محیطهای داخلی می باشد.

CA150 فروش

باکس روتر میکروتیک کد محصول آن  CA150می باشد.جنس آن آلومینیومی می باشد.رنگ آن سیاه و طراحی آن مناسب محیطهای داخلی می باشد.
فهرست