تجهیزات جانبی میکروتیک کد محصول آن ACOMNIRPSMA می باشد. دستگاهی با 2.4GHz و با قدرت آنتن 5dB دوقطبی با اتصال دهنده RPSMA .

2.4Ghz Dipole تجهیزات جانبی میکروتیک

تجهیزات جانبی میکروتیک کد محصول آن ACOMNIRPSMA می باشد. دستگاهی با 2.4GHz و با قدرت آنتن 5dB دوقطبی با اتصال دهنده RPSMA .
فهرست